Verslag BBQ 2023


Dit jaar was de summermeeting / BBQ op 1 juli, op de vertrouwde locatie. Dit is dé plaats voor de (hoofdzakelijk MG en KG) radio amateurs om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van het nodige. Het weer was oerdegelijk Nedelands zomerweer kortom de regen was niet al te erg en de temperatuur was "niet heet".

Het is fijn om te zien dat de opkomst zeer goed was, zelfs meer dan de ongeveer 55 aanmeldingen waren aanwezig. De sfeer was prima en er werd weer uitgebreid gesproken over wat ons zo bezig houdt. De radio hobby leeft nog steeds in Europa! Er waren weer verschillende nationaliteiten van de partij en dat maakt het allemaal extra leuk. Jos had voor naambordjes gezorgd en dat was erg handig, ik was er blij mee want je kan al die namen natuurlijk niet in een keer onthouden bovendien waren er ook de nodige nieuwe gezichten.

Er was zoals gebruikelijk een vertegenwoordiging van de Zweedse Malmö Kortvågsklubb die wederom de pirate of the year award hebben geregeld en samen met SWCH toegekend. Dit jaar was Panda Radio (ik) de gelukkige. Ik had dit totaal niet verwacht, en ik waardeer dit teken van erkenning zeer. Het Zweedse kristal krijgt een ere plaatsje.

De organisatie was weer prima en het moet gezegd worden dat Jos en Sientje het weer dik voorelkaar hadden. gelukkig hadden ze de nodige hulp zodat ze zelf ook nog gezellig mee konden doen. TOP!

Ten behoeve van de vereniging was er een veiling van overtollige spulletjes, waarbij ondanks de enthousiaste veilingmeester Cor toch veel dingen helaas onverkocht bleven.

Natuurlijk was er een grote BBQ die flink aan het werk werd gezet, en dat is altijd lekker, met de salades en sausjes er bij zeker. Ab was zoals iedere keer de Chef BBQ

Het einde komt uiteraard veel te vroeg, maar volgens mij kunnen we terug kijken op een geslaagde dag.


Panda.
This year the summer meeting / BBQ was on July 1, at the familiar location. This is the place for the (mainly MW and SW) radio amateurs to meet and catch up while enjoying the necessary. The weather was very solid Dutch summer weather, in short, the rain was not too bad and the temperature was "not hot".

It is nice to see that the turnout was very good, more than the approximately 55 registrations were present. The atmosphere was great and there was extensive discussion about what keeps us so busy. The radio hobby is still alive in Europe! There were different nationalities present and that makes it all extra fun. Jos had provided name tags and that was very handy, I was happy to have them because you can't remember all those names at once, and there were also the some new faces.

As usual there was a representation from the Swedish Malmö Kortvågsklubb who once again arranged the pirate of the year award and awarded it together with SWCH. This year Panda Radio (me) was the lucky one. I didn't expect this at all, and I really appreciate this sign of recognition. The Swedish crystal gets a place of honor.

The organization was excellent and it must be said to Jos and Sientje Well Done ! luckily they had the necessary help so that they could also join in the fun. TOP!

For the benefit of the association, there was an auction of surplus items, in which, despite the enthusiastic auctioneer Cor, many things unfortunately remained unsold.

Of course there was a big BBQ that was put to work, and that is always nice, especially with the salads and sauces. Again Ab was the Chef and we were well supplied.

The end came much too soon, of course, but I think we can look back on a successful day.


Panda.
Dieses Jahr fand das Sommertreffen/BBQ am 1. Juli am bekannten Ort statt. Dies ist der Ort, an dem sich die Funkamateure (hauptsächlich MW und KW) treffen und austauschen können, während sie das Notwendige genießen. Das Wetter war sehr solides holländisches Sommerwetter, kurz gesagt, der Regen war nicht allzu schlimm und die temperatur war „nicht heiß“.

Erfreulich ist, dass die Beteiligung sehr gut war, mehr dan der rund 55 Anmeldungen waren anwesend. Die Atmosphäre war großartig und es wurde ausführlich darüber diskutiert, was uns so beschäftigt. Das Radiohobby ist in Europa immer noch lebendig! Es waren wieder verschiedene Nationalitäten in der Party und das macht das Ganze noch lustiger. Jos hatte Namensschilder zur Verfügung gestellt und das war sehr praktisch. Ich war damit zufrieden, weil man sich nicht alle Namen auf einmal merken kann, und es gab auch die nötigen neuen Gesichter.

Wie üblich war auch der schwedische Malmö Kortvågsklubb vertreten, der erneut die Auszeichnung „Pirat des Jahres“ arrangierte und gemeinsam mit SWCH verlieh. Dieses Jahr hatte Panda Radio (ich) das Glück. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und ich schätze dieses Zeichen der Anerkennung sehr. Der schwedische Kristall bekommt einen Ehrenplatz.

Die Organisation war wieder in Ordnung und man muss sagen, dass Jos und Sientje es wieder gut gemacht haben. Zum Glück hatten sie die nötige Hilfe, so dass auch sie an dem Spaß teilnehmen konnten. SPITZE!

Zu Gunsten des Vereins fand eine Versteigerung überschüssiger Gegenstände statt, bei der trotz des begeisterten Auktionators Cor leider vieles unverkauft blieb.

Natürlich gab es einen großen Grill, der immer gut ankam, vor allem bei den Salaten und Soßen. Wieder war Ab der Koch und wir waren gut versorgt.

Das Ende kam natürlich viel zu früh, aber ich denke, wir können auf einen erfolgreichen Tag zurückblicken.


Panda.